Oslo BDSM presenterer: Vertskapsordningen (also in English)

English text further down

Hva er dette?

Som et tiltak for økt trivsel og godt samspill på Nonna, prøver vi nå i høst ut en ny ordning hvor betrodde medlemmer stiller seg til disposisjon for deltakere på Oslo BDSMs arrangementer for å svare på spørsmål, gi omvisning, forklare leveregler og forventninger og hjelpe til med å bli kjent og trygg hos oss. Hvis du er på Nonna for første gang eller av andre årsaker lurer på ting, se deg om etter noen med et armbånd som tydelig viser at de er Vert. Egne armbånd for dette er under planlegging, inntil videre vil det være bånd som lyser opp i grønt.

Hva kan Vertskapet gjøre for deg?

En Vert kan hjelpe deg å bli kjent i lokalet, forklare medlemskap, arrangementer og foreningskultur. Verten kan bistå i å finne informasjon du kan være nysgjerrig på, peke deg i retning folk som kanskje deler dine interesser og hjelpe med å finne rette instans for spørsmål, tilbakemelding eller klager. En Vert kan være en god person å snakke med om det du tenker på om aktiviteter, bekledning, oppførsel og verdier i vårt BDSM-miljø. Over tid håper vi at Vertskap kan være spesielt synlige nærvær på Oslo BDSMs Discord-server og andre steder vi finnes online, og at nervøse førstegangsreisende eventuelt kan avtale å møte frivillige Verter før arrangement for å kunne stille viktige spørsmål privat og få følge til lokalet. Vi anbefaler fortsatt nye besøkende å delta på våre introkaféer for å få best mulig introduksjon til foreningen og lokalene, men dette kan være vanskelig å få til for noen, og da håper vi Vertskapet kan være til hjelp.

Hvem er Vertskapet?

Vertene våre er medlemmer som styret har tillit til, og som ofte har erfaring med å stille opp for Oslo BDSM på forskjellige vis gjennom undergrupper, driftsgruppen, som vakter i dør eller bar og annen frivillighet. Det vil ofte være noen tilstede på de fleste slags arrangement. Dette er ikke en funksjon med faste skift, en Vert er «på jobb» bare når vedkommende har på seg armbåndet, og vil ofte ta dette av i løpet av arrangementet for å kunne drive med andre ting uten forpliktelse til å være tilgjengelig. Noen ganger kan det være en enkelt Vert i lokalet, andre ganger flere, innimellom ingen. Dette er medlemmer som gir av sin tid av ønske om å hjelpe andre å finne seg til rette hos oss, ikke ansatte.


Oslo BDSM presents: The Hosts

What is this?

As a measure to increase well-being and quality interaction at Nonna, we will try out a new concept this autumn where trusted members make themselves available for participants at Oslo BDSM’s events to answer questions, give tours, explain rules and expectations and help visitors get acquainted with and safe in our venue. If you are attending Nonna for the first time or for various reasons wonder about something, look around for somebody with an armband clearly showing they are a Host (Vert in Norwegian). Dedicated armbands for this purpose are being planned, until further notice they will be bands that light up in green.

What can the Hosts do for you?

A Host can help you get familiar with the venue, explain membership, events and organizational culture. The Host can assist in finding information you might be curious about, point you in direction of people who might share your interests and help finding the right entity for questions, feedback or complaints. A Host can be a good person to talk to about your thoughts on activities, clothing, behaviour and values in our BDSM community. Over time, we hope that Hosts can be particularly visible presences in our Discord server and other places you can find us online, and that nervous first time attendees might be able to make an appointment to meet volunteering Hosts before events to ask important questions in private and be escorted to the venue. We still recommend that new visitors participate in our Intro Cafees (every third Thursday) to get the best possible introduction to the organization and our venue, but this might be hard to schedule for some, and we hope the Hosts can help mitigate this problem.

Who are the Hosts?

Our Hosts are members whom the Board trusts, who often have experience helping out Oslo BDSM in various ways through sub groups, the operations crew, taking shifts at the door or in the bar and through other volunteering. There will often be someone present with the armband at most kinds of events. This is not a function with set shifts, a Host is “on duty” only when they are wearing the armband, and they will often take it off during the event to be able to engage in their own activities without committing to being available as Host. Sometimes there might be a single Host at the venue, other times several, occasionally none. These are members who give out of their own time out of a desire to help others get comfortable in our community, not employees.