Hvordan klage inn uønskede opplevelser


Denne siden omhandler også generelle bekymringshenvendelser.

«Oslo BDSMs primæroppgave er å skape trygge rammer for et aktivt miljø for sine medlemmer.»

For å ivareta trygge rammer, ønsker vi at du tar kontakt med styret hvis du opplever noe uønsket på våre arrangementer. En uønsket opplevelse kan skyldes alt fra en mild misforståelse til åpenbare og alvorlige brudd på samtykke. Uansett alvorlighetsgrad kan styret være behjelpelig med håndtering av situasjonen.

Hva gjør du hvis du opplever noe uønsket på Nonna?

Opplever du noe ubehagelig og uønsket, vil det som oftest være enklest å ta det opp direkte med den det gjelder. Forsøk å få til en samtale om det som skjedde. Ubehagelige eller uønskede opplevelser kan ofte skyldes misforståelser, ubetenksomhet eller manglende kunnskap, heller enn vond vilje. Å åpne for samtale gir en mulighet for å forstå hverandre bedre, og hindre at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Det er derimot ikke alltid slik at uønskede opplevelser skyldes misforståelser eller mangel på kunnskap. Uavhengig av om situasjonen skyldes en misforståelse eller ikke, kan det å prate med personen oppleves vanskelig. Styret kan i slike tilfeller bistå med tilstedeværelse og mekling enten på det aktuelle arrangementet eller på et avtalt senere tidspunkt.

Hvordan kontakte styret?

Ved hendelser på våre arrangementer, kan du kontakte et styremedlem direkte, eller en frivillig, som i tur kan kontakte et styremedlem for deg. Hvert styremedlem har hver sin epost-adresse hvis du ønsker kontakt med et konkret styremedlem. Hele styret er også tilgjengelig på epost-adressen styret@oslobdsm.no.

Hva skjer når styret kontaktes?

Styret forsøker å være fleksible i behandling av bekymringshenvendelser, da mange kan vegre seg for å melde ifra om en uønsket opplevelse. For å sikre god oppfølging av alle saker, har styret følgende rammeverk for saksbehandling:

1. Styret eller styremedlem mottar henvendelse om uønsket opplevelse

2. Sak opprettes

Leder informeres om henvendelsen, og det opprettes en sak. Et styremedlem utnevnes som ansvarlig i saksgangen, og eventuelle styremedlemmer som er inhabile (for eksempel er innblandet i situasjonen, eller er i relasjon til person som er innblandet), ekskluderes fra videre saksgang.

3. Innhenting av informasjon

I samarbeid med personen som har meldt om uønsket hendelse (innklager), innhentes det informasjon om hendelsen for å få oversikt. Ofte kan det være vanskelig å få klarhet i hendelse og forløp. Ansvarlig styremedlem og innklager tar sammen en avgjørelse om saken skal tas videre. Tas saken videre, vil ansvarlig styremedlem kontakte personen som er klagd inn (anklagede), og vedkommende får mulighet til å gi sin versjon av hendelsen.

4. Eventuelle tiltak vurderes

Vurderingen av tiltak henger sammen med grad av alvorlighet i hendelsen. Vurdering av alvorlighetsgrad vil alltid bære et preg av skjønn. I enkelte tilfeller kan det vurderes i samråd med innklager om det er ønskelig med en fellessamtale mellom partene, for å få i gang dialog. Dette er imidlertid ikke alltid ønskelig eller mulig. Ved eventuelle brudd på norsk lov, vil det være aktuelt å vurdere en politianmeldelse. Slike avgjørelser tas alltid i samarbeid med innklager, og ingen (heller ikke anklagede) vil varsles hvis innklager ikke ønsker å ta saken videre. Den strengeste interne sanksjonen styret kan vedta er utestengelse fra foreningen.

Andre momenter og plikter

Taushetserklæring

Kommunikasjon knyttet til saksgang i en klagesak vil kun foregå mellom involverte parter og ansvarlige styremedlemmer, og eventuelt styret for øvrig. Alle medlemmer av styret har signert taushetserklæring. Dette innebærer at medlemmer av styret ikke skal dele informasjon de har fått i kraft av sin rolle, utenfor styret. I klagesaker har alle medlemmer av styret plikt til å vurdere egen habilitet, og plikt til å erklære seg inhabil for saksbehandling hvis de er direkte eller indirekte involvert.

Nøytralitet og varsomhet

Styret vil etterstrebe nøytralitet i behandlingen av klagesaker. Styret anerkjenner imidlertid at personer som har opplevd en uønsket hendelse, ofte vegrer seg for å melde inn saken til styret. På grunn av dette vil styret også etterstrebe å opptre med varsomhet overfor innklager.

Anonyme henvendelser

Innklager kan anonymt drøfte saken med styret eller enkelte styremedlemmer, før vedkommende bestemmer seg for om de ønsker å gå videre med saken. Ved ønske om videre behandling av klagesaken, er det derimot ikke mulig for innklager å bevare anonymitet overfor ansvarlig(e) styremedlem(mer), eller styret for øvrig. Se også punktet om styrets taushetsplikt.

Rykter

Styret har ikke mulighet til å vurdere eller fatte vedtak basert på rykter eller bekymringsmeldinger som kommer inn på bakgrunn av rykter. Dette grunnet anklagedes rett til en rettferdig saksgang. Styret vil sterkt oppfordre personer som har opplevd noe uønsket om å klage dette inn. Eventuelle tidligere klagesaker mot en anklaget vil alltid være av betydning i vurdering av nye saker.

Ankerett

Ved vedtak fra styret om sanksjon mot anklagede, har vedkommende rett til å anke avgjørelsen. Se § 7.2 e) og § 7.2 f) i vedtektene.