Vedtekter


Vedtektene ble sist oppdatert på årsmøtet 13.06.2021.

§ 1 Navn og formål

 1. Klubbens navn er Oslo BDSM.
 2. Oslo BDSMs primæroppgaver er å skape trygge rammer og et aktivt miljø for sine medlemmer.

§ 2 Medlemskap

 1. Minimumsalder er 18 år. Alle medlemmer plikter å sette seg inn i, og følge foreningens vedtekter og leveregler.
 2. Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. 
 3. Alle medlemmer må identifisere seg med fullt navn, fødselsdato og gyldig epostadresse ved innmelding.
 4. Medlemskapet kan fryses ved rimelig grunn (for eksempel sykdom, lengre opphold utenbys) og etter søknad til styret.
 5. Medlemskap annulleres ved eksklusjon.

§ 3 Årsmøte

 1. Årsmøtet er Oslo BDSMs høyeste myndighet.
 2. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars, og medlemmene skal ha innkalling senest fire uker før møtet avholdes og alle saker skal være tilgjengelige for medlemmene senest to uker før årsmøtedatoen.
 3. Alle medlemmer deltar på årsmøtet med stemmerett.
 4. Det kan gis fullmakt til et annet medlem. Hvert medlem kan representere kun ett – 1 – annet medlem.
 5. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av oppmøtte stemmer.
 6. Dersom noen av de fremmøtte krever det skal avstemningene foregå skriftlig.
 7. Ethvert medlem kan kreve en sak oppført på dagsorden. Krav om dette, samt eventuelt forslag til vedtak, fremsettes overfor styret innen tre uker før årsmøtedatoen. 
 8. Endringer i vedtektene for Oslo BDSM kan kun gjøres på ordinært årsmøte.
 9. Oslo BDSM sitt styre kan ikke ta opp gjeld. Opptak av gjeld må vedtas av årsmøtet.

§ 3.1 Ordinære årsmøte skal behandle

 1. Valg av møteleder og en referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap og revisjon
 5. Ansvarsfrihet for styret
 6. Budsjett
 7. Forslag til vedtektsendringer.
 8. Andre innkomne forslag
 9. Valg av tillitsvalgte
 10. Valg av valgkomite, 3 personer
 11. Valg av revisor
 12. Eventuelt

§ 3.2 Valg på årsmøte

 1. Alle medlemmer, inklusive de som ikke er tilstede på årsmøtet, er valgbare til alle verv. Ingen kan velges uten å ha sagt seg villig før valget foretas.
 2. Personvalg skal normalt sett foregå skriftlig. Ved like mange plasser som kandidater kan årsmøte velge ved akklamasjon.

§ 4 Valgkomiteen

 1. Valgkomitéens oppgave er å skaffe kandidater til alle verv, inkl. kandidater til møteleder og referent. 
 2. Valgkomitéen skal levere en innstilling av kandidatene til vervene som er på valg og er ansvarlig for å levere denne til styret innen oppgitt frist fra styret. Sammen med innstillinger skal det også være en oversikt over alle som ønsker å stille til valg.
 3. Valgkomitéen skal også bistå styret med å avvikle årsmøtet.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

 1. Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak i Oslo BDSMs styre eller etter skriftlig krav fra minst 10 % av medlemmene.
 2. I innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal det oppgis hvilke saker som kreves behandlet.
 3. Ekstraordinært årsmøte avholdes senest 2 måneder etter at krav om dette er reist.

§ 6 Styret

§ 6.1 Styrets sammensetning 

 1. Styret består av 9 personer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, kartotekfører, 2/4 styremedlemmer.
 2. Leder representerer styret og klubben utad. Nestleder er leders stedfortreder
 3. Leder, sekretær og kartotekfører velges for 2 år i oddetallsår. Nestleder og kasserer velges for 2 år i partallsår. To styremedlemmer velges for 2 år og to styremedlemmer velges for 1 år. 
 4. Dersom styremedlemmer eller sekretær trekker seg i løpet av sin periode, kan styret supplere disse vervene selv for resten av perioden. 
 5. Ved ekstraordinære omstendigheter kan styret prolongere sin periode med maksimum seks måneder.
 6. Styrets funksjonstid er ikke fastsatt til en spesifikk dato. Den som trer ut av sitt verv skal sørge for overlapp og opplæring av den kommende. Det skal i tillegg avholdes et felles styremøte for både de som trer av og de som trer på.  

§ 6.2 Styrets møter

 1. Styret skal avholde minimum åtte styremøter i løpet av et år og kan møtes oftere ved behov. 
 2. Styret skal avholde møte når et av styremedlemmene krever det. Innkalling skal foreligge sju dager før.
 3. Sekretæren fører referat for styret, med hovedmomenter fra diskusjon og alle styrevedtak. Referatet godkjennes av styret i det påfølgende møte og er til internt bruk.
 4. I tillegg til referatet skal det publiseres en godkjent protokoll med bakgrunn for saker og vedtak i disse.
 5. Styremøter krever minst halvparten av styrets medlemmer for å være beslutningsdyktig, samt at leder eller nestleder er tilstede. 
 6. Styrets medlemmer har møteplikt med tale -og stemmerett.
 7. Personer med verv oppnevnt etter 6.3 f) har møte- og talerett.
 8. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal voteringen gjennomføres på nytt, ved fremdeles stemmelikhet har leder, eller nestleder i leders sted, dobbeltstemme.
 9. I saker etter §7.2 kreves et kvalifisert flertall med 2/3 av de fremmøtte styremedlemmene for å fatte vedtak. 

§ 6.3 Styrets ansvar og plikter

 1. Styret har taushetsplikt i henhold til standarder for organisasjoner i Norge.
 2. Kasserer fører regnskapet, samt er ansvarlig for at revisor får nødvendig informasjon i god tid før årsmøtet. 
 3. Kartotekfører holder oversikt over medlemmer i henhold til gjeldende GDPR retningslinjer og klubbens personvernerklæring.
 4. Leder og/ eller nestleder kan ved behov ivareta vervene nevnt i §6.3 a) og b) i kortere perioder, for eksempel ferie eller sykdom.
 5. Oslo BDSMs styre kan opprette samarbeidsavtaler med andre foreninger.
 6. Styret kan oppnevne personer utenfor styret til følgende verv ved behov: arrangementsansvarlig, frivilligansvarlig, utleieansvarlig, baransvarlig, vaskeansvarlig og innkjøpsansvarlig. Listen er veiledende og ikke uttømmende. Styret kan dermed opprette flere/andre verv ved behov.
 7. Styret kan nedsette arbeidsgrupper, interessegrupper og lignende ved behov. Styret fastsetter retningslinjer og rapporteringsplikt for gruppene.
 8. Styret kan avsette personer oppnevnt som følge av §6.3 f) og g) med alminnelig flertall.
 9. Leder og kasserer forplikter Oslo BDSM med sine underskrifter enkeltvis for utgifter oppad til NOK 10.000,-. Oslo BDSM hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.
 10. Styremedlemmer plikter å opplyse om mulig inhabilitet i saker som berører familie eller nære relasjoner. Styrets flertall avgjør hvem som er habile.
 11. Dersom 40% av styrets medlemmer er inhabile i saker i henhold til §7.2 kan saken, i henhold til samarbeidsavtalen, behandles av en annen klubbs styre. 

§ 7 Disiplinære forføyninger

§ 7.1 Varsling og oppfølging av uønsket oppførsel

 1. Dersom det foreligger et mulig brudd på klubbens leveregler eller et varsel, skal det normalt i regi av styret opprettes en sak i dialog med varsler. Enhver situasjon skal forsøkes løst på lavest mulig nivå så raskt som mulig.
 2. Enhver person det foreligger et varsel mot skal gjøres kjent med at et varsel foreligger og innholdet av varselet i den grad det kan gjøres uten fare for gjengjeldelse for den som varsler.
 3. Varsler må ha gjort seg til kjenne for minst ett styremedlem, og kan om ønskelig være anonymisert for resten.

§ 7.2 Konsekvenser 

 1. Styret i Oslo BDSM fatter vedtak i varslersaker overfor medlemmer eller besøkende som har en adferd som etter Oslo BDSMs vedtekter og leveregler er til skade for klubbens rennomé eller dens medlemmer.
 2. Styret er pliktig til å innhente all informasjon som kan være relevant for saken før et vedtak fattes.
 3. Brudd på Oslo BDSM sine leveregler vil medføre sanksjoner etter vurdering hvilken regel som er brutt, alvorlighetsgrad, bruddets hyppighet, hvorvidt personen har brutt retningslinjene eller andre styrende regler tidligere og grad av skyld.
 4. En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på klubbens leveregler kan bli suspendert som medlem inntil saken er avklart. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Dersom det stadfestes alvorlig eller gjentagende brudd på klubbens leveregler kan det fattes vedtak om eksklusjon.
 5. Vedtak fattet iht. §7.2 c) kan ankes inn til et klageutvalg som nedsettes av totalt 9 personer. 3 medlemmer valgt av den anklagde, 3 medlemmer valgt av den fornærmede og 3 medlemmer valgt tilfeldig. Klageutvalget signerer taushetserklæring. 
 6. Vedtak fattet iht. §7.2 e) kan ankes inn til årsmøtet, hvor det kreves 2/3 flertall for å oppheve vedtaket. Klage må sendes til styret innen 4 uker etter vedtaket er varslet den anklagede. Ved anke til årsmøtet vil diskresjonsprinsippet fravikes i den grad det er nødvendig.

§ 8 Mistillit

 1. Klubbens medlemmer kan fremme mistillitsforslag mot tillitsvalgte som er valgt iht. § 3.1 punkt 9.  Slike forslag kan bare behandles av årsmøtet, og må være fremmet en uke før årsmøtet. Mistillitsforslag vedtas med 2/3 flertall.
 2. Dersom mistillitsforslaget mot en tillitsvalgt blir vedtatt, kan årsmøte vedta å holde nyvalg på disse posisjonene for resten av vervets funksjonstid.

§ 9 Oppløsning

 1. Forslag om oppløsning behandles på to påfølgende årsmøter og/eller ekstraordinære årsmøter med minst seks ukers mellomrom.
 2. Oppløsning kan kun vedtas med 3/4 flertall blant de frammøtte i begge årsmøter.
 3. Ved oppløsning plikter siste årsmøte å vedta fordeling av eventuelle overskytende midler etter at all gjeld er gjort opp.

§ 10 Ikrafttredelse

 1. Disse vedtektene trer i kraft etter møteslutt når de er godkjent av Oslo BDSMs årsmøte.